e-posters
EUROSPINE 2018 BARCELONA

Progr. No. P140

Shirahata, Ichiro Okano, Hiroaki Omata, Yusuke Oshita, Hiroshi Maruyama

Category 14. Complications
Author Yushi Hoshino
co authors Yoshifumi Kudo, Toshiyuki
Institution , Akira Matsuoka
 
Poster
   Click to view poster